PERSOONLIJKE PROFESSIONALISERING

Om succesvol te kunnen functioneren op bachelor (hbo) niveau is alleen kennis niet voldoende. Inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten, een juiste beroepshouding, ontwikkelde vaardigheden en gedrag zijn vaak doorslaggevend en maken het verschil tussen aangenomen worden voor een baan/functie of niet. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen van competenties.

Competenties zijn vaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen handelen in werksituaties. Deze vaardigheden zijn te leren, maar de ontwikkeling daarvan wordt mede beïnvloed door uw persoonlijke eigenschappen, interesses, overtuigingen, normen en waarden. Zo wordt bijvoorbeeld uw besluitvaardigheid beïnvloed door de mate van uw zelfvertrouwen. Dit betekent dat u tijdens de studie ook kunt kijken naar de achtergronden van uw persoonlijk functioneren.

Bij PP gaat het om uw gedrag. Het programma Persoonlijke Professionalisering (PP) ondersteunt u hierin. U leert bewust om te gaan met uw ervaringen, deze te begrijpen en er betekenis aan te geven.

PP versterkt uw reflecterend en zelfsturend vermogen. Zonder reflectie, geen ontwikkeling. Reflecteren is het terugblikken op uw handelen, nadenken over uzelf en hoe u hebt gehandeld in een activiteit en hoe het anders kan. Het doel van reflecteren is inzicht te krijgen in uw gedrag, zodat u het kunt verbeteren en komt tot professioneler handelen. Reflecteren kunt u zelf. Maar in een groep samen oefenen werkt stimulerend en is effectief.

In de trainingen oefent u met de competenties die in de praktijk van belang zijn. Door hier vaardig in te zijn, vergroot u uw persoonlijke effectiviteit. Uiteindelijk bent u dan beter voorbereid op toekomstige en nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Tijdens uw opleiding bij UNASAT ontwikkelt u negen (9) competenties.

Zes (6) competenties ontwikkelt u vooral op het werk of in de stage en het afstudeertraject als afsluiting van uw opleiding.

1. Innovatief vermogen:
u beschikt over visie en creativiteit om tot innovatieve oplossingen en/of werkwijze te komen en een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het beroepsdomein.

2. Ondernemend gedrag:
u stelt u proactief op en beschikt over commercieel vermogen om kansen te signaleren en daar naar te handelen.

3. Besluitvaardigheid:
u durft keuzes te maken, knopen door te hakken en u kunt daarbij diverse belangen tegen elkaar afwegen.

4. Samenwerken:
u kunt samen met anderen, goede prestaties neerzetten en bent gericht op positieve werkrelaties.

5. Klantgerichtheid:
u kunt uw werk inrichten naar de behoefte van de klant en zet u in om aan de wensen en verwachtingen van klanten te voldoen.

6. Ontwikkelingsgericht vermogen:
u bent in staat en gemotiveerd om van elke situatie te leren. U bent gericht op kennisontwikkeling, professionalisering van uzelf en de beroepsgroep.

Drie (3) competenties ontwikkelt u m.n. in de vakinhoudelijke semesters. Deze worden beoordeeld aan de hand van de beroepsproducten, die u in de semesters maakt, en aan het eind van uw opleiding in het afstudeeronderzoek:

1. Vakkundigheid:
u signaleert en analyseert beroepsvraagstukken c.q. problemen en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante en actuele internationale kennisbronnen en beroepspraktijken, theorieën, modellen, begrippen en technieken.

2. Communiceren:
u communiceert effectief met personen om gestelde doelen te bereiken. U bent toegankelijk en sensitief en u hebt overtuigingskracht. Dit betreft zowel mondelinge als schriftelijke communicatie

3. Resultaatgerichtheid:
u bent gericht op het bereiken van tastbare resultaten, u bent gericht op oplossingen, u werkt doelgericht en efficiënt.

Meer informatie over competenties en over jezelf:

Wat zijn competenties?

Test jezelf – Hoe communiceer ik?