UNASAT

De organisatie UNASAT
Stichting University of Applied Sciences and Technology Suriname (UNASAT Suriname) is in september 2010 opgericht om Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) te ontwikkelen voor het opleiden en vormen van kader op hoger beroepsniveau, ter ondersteuning van de ontwikkeling van Suriname.

Missie:
Educatie met de focus op persoonlijke professionalisering van studenten waarmee UNASAT effectief bijdraagt aan het succes van organisaties.

Visie:
Wij zijn het learningcenter van de regio, leider in het ontwikkelen en verzorgen van educatieve programma’s gericht op internationale trends.

Slogans:
“Education for Success “ en “Striving for excellence”

Doelen:
De University of Applied Sciences and Technology Suriname, heeft tot doel het opleiden en vormen van kader op hoger beroepsniveau, ter ondersteuning van de ontwikkeling van Suriname. Ondersteunen van organisaties en individuen bij het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden (competenties). UNASAT tracht haar doelen te bereiken middels:

  1. Het ontwerpen en doen ontwerpen van curricula en programmas voor beroepsopleidingen en het uitvoeren hiervan;
  2. Het verzorgen van certificaat- en diplomaopleidingen op de wetenschappelijke gebieden van de Stichting;
  3. Het verlenen van diensten aan derden, binnen het kader van de opleidingen;
  4. Het onderhouden van nationale en internationale contacten en het aangaan van samenwerkingsrelaties;
  5. Het samenwerken met de Anton de Kom universiteit van Suriname en andere opleidingsinstituten in Suriname.

Om deze doelen te realiseren ziet de organisatie van UNASAT er als volgt uit:

UNASAT Organogram

 

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, de academische wereld en samenwerkende partners. Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid is een directeur verantwoordelijk, bijgestaan door de coördinatoren van de diverse units van UNASAT. UNASAT heeft in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam nu twee scholen opgezet die deeltijd hbo-opleidingen bieden.

SOME (de School of Management & Economics) biedt BBA-opleidingen BEDRIJFSECONOMIE, BEDRIJFSKUNDE, en COMMUNICATIEMANAGEMENT. De eerste groep studenten is in december 2013 afgestudeerd. Voor het cursusjaar 2014-2015 zijn, verspreid over de drie opleidingen, 413 studenten ingeschreven.

SOI (de School of ICT) biedt de uitstroomrichtingen “BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA”, “SYSTEM & NETWORK ENGINEERING”, EN “SOFTWARE ENGINEERING”. Deze opleiding is in november 2013 van start gegaan met het propedeuse jaar. Bij SOI zijn 77 studenten ingeschreven voor het cursusjaar 2014-2015.

Kwaliteitsborging van de opleidingen
Het basis programma van de School is afkomstig van de HvA en aangepast voor Suriname in overleg met de Opleidings Advies Raad (vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven). Het programma wordt op continue basis geëvalueerd door studenten en docenten en waar nodig aangepast. Daarnaast zijn diverse overleg organen betrokken bij de kwaliteitsborging. Het traject van certificering van de UNASAT-organisatie is vanaf 2014 gestart en er is eveneens een aanvang gemaakt met de voorbereidingen en uitvoering van de accreditatieprocedures voor de SOME en SOI.

Het UNASAT Studiefonds
De “Stichting Studiefondsen UNASAT Suriname” is op 11 november 2014 opgericht. Het Studiefonds van UNASAT maakt het mogelijk studieleningen en studie schenkingen te verstrekken aan UNASAT studenten. Middels dit Fonds kunnen tevens onderwijsfaciliteiten van UNASAT en studiegericht onderzoek van UNASAT gefinancierd worden. UNASAT wordt hiermee ondersteund door de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB).

Het UNASAT Institute for Certificate Studies
Dit institute heeft tot doel het aanbieden van “short courses” met een looptijd van 6 maanden of langer (Associate degree). Er zijn 8 courses uitgewerkt voor ICT. Er zullen tevens seminars, workshops en masterclasses verzorgd worden.

Het UNASAT Distance Education and Communication Network
Dit netwerk heeft tot doel onderwijs op afstand mogelijk te maken via internet, edu (catief) radiostation, en edu (catief) televisiestation. In het kader hiervan is er een course voor “distance education” in voorbereiding en wordt het UNASAT netwerk aangepast.

Het UNASAT Institute for Research and Development
Dit instituut heeft primair tot doel het doen van onderzoek in verschillende sectoren van de samenleving. Het initiëren van praktijk onderzoek in de bacheloropleidingen door studenten kennis te laten maken met moderne onderzoeksmethoden en technieken. Het creëren van een wetenschappelijk platform die de relevante aspecten van de Surinaamse en internationale samenleving aan de orde stellen.

Het UNASAT Centrum voor Agrarische & Rurale Ontwikkeling, Onderzoek, en Opleidingen i.o.
Middels dit centrum wil UNASAT een bijdrage leveren aan het streven de agrarische sector productiever te maken. In het centrum zal kennisoverdracht plaatsvinden aangaande toegepast onderzoek en onderwijs in de diverse productiemethoden, managementtechnieken op alle gebieden in de agrarische kolom zowel vertikaal als horizontaal.

De UNASAT School of Geology and Mining Technology
Primair doel is de introductie van kwikvrije productietechnologie in Suriname met hoog recovery rendement en lage productiekosten.In dit kader zijn er 2 competentie gerichte courses opgezet voor “KWIKVRIJE GOUDPRODUKTIE”. Deze courses zijn speciaal voor NATIN en ADEK mijnbouw afgestudeerden.